Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 38.

Bátky Károly Futó-homok megfogása és használása módjáról : hasznos segéd könyv. Pest : Landerer-Heckenast sajátja , 1842

Béky Albert Az Alföld fásítása : különös tekintettel a mezőgazdasági többtermelésre. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1927

Béky Albert Útmutatás az Alföld fásításának munkájához. Debrecen : Városi Nyomda , 1935

Bíró János Az alföldi legelők rendezése a fásítással kapcsolatban. Budapest : Orsz. Erdészeti Egy. , 1920

Bíró Zoltán Ültessünk erdőt : az Alföld fásítása : I. sz. röpirat. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1920

Fekete Lajos Az erdei vetésről és ültetésről : néptanítók, községi előljárók és kisbírtokosok számára : melléklet az Erdészeti Lapok 1893. évi VII-VIII. füzetéhez. Budapest , 1893

Fekete Lajos Az erdészeti vagy növénytani tekintetben nevezetesebb fafajok tenyészeti határainak megállapítása : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1898. évi V. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1898

Fekete Lajos Az erdő ápolásáról és hasznlatáról : annak megalapításától a letarolás idejéig : néptanítók, községi előljárók és kisbirtokosok számára. Budapest : Pátria Részvénytársaság Könyvnyomdája , 1895

Fekete Lajos Az erdők felújítása kapcsolatban azok rendszeres kihasználásával : néptanítók, községi előljárók és kisbirtokosok számára. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1899

Fekete Lajos A Magyarországon előforduló főbb fanemek csemetéinek termesztése és ültetése : néptanítók, községi előljárók és kisbirtokosok számára. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1889

Fekete Lajos A Mezőség kopárainak befásítása : az Erdélyi Gazdasági Egylet által ötven arannyal jutalmazott pályamunka. Kolozsvár : Gámán János Ny. , 1876

Fekete Lajos A szálalóerdők berendezése : különlenyomat az "Erdészeti Lapok" 1897.-i évfolyamából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1897

Fekete Lajos A tölgy és tenyésztése. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1888

Fuksz Emil Vezérkönyv a gazdasági fanevelés, szaporítás és rendezés, valamint a kiültetett fák évenkénti kezeléséről : a magyar népiskolák számára, kézikönyvül. Pest : Eggenberger Ferdinand , 1864

Galgóczy Károly Az erdőségek és a befásitás fontossága Magyarországon, éghajlati s nemzetgazdasági tekintetben : teendők s azok módozatai. Budapest : Kocsi Sándor Ny. , 1877

Illés Nándor Erdőtenyésztéstan. Buda : Magy. Kir. Államnyomda , 1871

Illés Nándor A futóhomok megkötése, befásítása és használata. Budapest , 1885

Kaán Károly Erdőgyérítés : erdészeti és gazdaságpolitikai tanulmány. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1905

Kaán Károly Vezérelvek a feltárt erdők felújításánál : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1903. évi 6. számából. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt.

Kiss Ferencz Az Alföld fásításának kérdéséhez. Budapest : Orsz. Erdészeti Egy. , 1920

Kuzma Gyula A szlavoniai tölgyesekről : különlenyomat a "Magyar Erdész"-ből. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1911

Lukácsy Sándor A fatenyésztés : olvasókönyv a népiskolák használatára, útmutatóul a gyümölcsfák és gyümölcsöző bokrok, dísz- és gazdasági-fák szaporitására, tenyésztésére, ápolására és hasznositására. Vácz : Földmivelés-, Ipar- és Kereskedelmi M. Kir. Ministerium , 1871

Lukácsy Sándor, hutirai A Magyar Alföld befásítása : gyakorlati útmutatás hazánkban tenyésző fák és bokrok nevelésére, kiültetésére, tenyésztésére, hasznosítására és a kártételek elleni megvédésére. Pest : Khór - Wein Könyvnyomdája , 1864

Magyarország. Földművelésügyi Minisztérium A telepítés : s az azzal kapcsolatos kérdések ügyében a M. Kir. Földmívelésügyi Ministeriumban Darányi Ignácz m. kir. földmívelésügyi minister elnöklete alatt 1900 január 18-23. napjain tartott szakértekezlet jegyzőkönyve : kézirat gyanánt. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1900

Muzsnay Géza A középhegységi erdők felújítása köréből : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1900.-ik évi 12.-ik füzetéből. Budapest , 1901

Péch Dezső Külföldi fanemeknek hazánkban való telepítéséről :. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1903

Rudinai Molnár István A nemes fűz termelése. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1903 ; 7. . Budapest : Pallas Rt. Nyomdája , 1903

Szemmáry Andor Ültessünk gyümölcsfákat a legelökre is. Dés : Szolnok-Dobokavármegyei Gazd. Egy. , 1903

Szántó István Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás : a Kárpátok medencéjében az Alföldre való tekintettel. Sopron : Röttig - Romwalter Nyomda , 1940

Sávoly Ferenc Az Alföld fásításától és öntözésétől a mezőgazdaság terén várható bioklimatikus értéknövelésről : második ezer. Budapest : Orsz. Erdészeti Egy. , 1921

Tomcsányi Gusztáv Erdei facsemeték nevelése : gyakorlati kézikönyv : erdőbirtokosok, erdészek és az erdészeti műszaki segédszemélyzet használatára. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1889

Tomcsányi Gusztáv Tölgymakk telelő kunyhó : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 1886. évi V. füzetéből]. s. l. : s. n. , 1886

Tomcsányi Gyula Az alátelepítésröl, mint a fanem megváltoztatásnak és a talajjavításnak egyik módjáról. s. l. : s. n. , 1888

Tuzson János A vörösfenyő (Larix europaea DC.) tenyésztése az alsóbb vidékeken s e fanem gomba és rovar ellenségei : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1897. évi XII. füzetéből. Budapest : Orsz. Erdészeti-Egyes. , 1897

Vadas Jenő Az árvédelmi fűzesek telepítése és művelése. A földmivelésügyi m. kir. minister kiadványai ; 12. sz. . Budapest , 1898

Vadas Jenő Erdőműveléstan. Budapest : Pátria Ny. , 1898

Vadas Jenő Erdőműveléstan : az Országos Erdészeti Egyesület Deák Ferenc-Alapitványából 150 aranynyal jutalmazott pályamunka (2. kiadás). Sopron : Röttig - Romwalter Nyomda-Részvénytársaság , 1921

Vadas Jenő A tölgycsemeték neveléséről : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 27. évf. 5-6. füzetéből, 1888]. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1888

This list was generated on 2021. December 5. 18:24:50 CET.