Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 126.

UNSPECIFIED, ed. 1923. évi XVIII.tcikk: Az erdészeti igazgatásról. Budapest , 1923

Petrás Jakab and Serbán János, eds. Az 1879. évi XXXI. törvénycikknek az erdei kihágásokra vonatkozó intézkedései : az erdei rovatos naplókra vonatkozó rendelettel, a rendőri büntető szabályzat kivonatával, kárbecslési példákkal és magyarázatokkal kiegészítve. Besztercze : s. n. , 1910

UNSPECIFIED, ed. Az 1894. évi XII. törvényczikk a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről és a vonatkozó rendeletek : jegyzetekkel, magyarázatokkal, idézetekkel és betűsoros tárgymutatóval ellátva. Budapest : Kilián Frigyes bizománya , 1894

UNSPECIFIED, ed. Az 1898. XIX. t.-c. a községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről. Budapest : "Országos Törvénytár" szerkesztősége , 1898

UNSPECIFIED, ed. Az Országos Erdészeti Egyesület emlékirata : a törvényhozás mindkét házához a magyar erdőgazdaság fejlesztése és védelme érdekében szükséges intézkedések tárgyában. Budapest : Stádium Sajtóvállalat Rt. , 1933

UNSPECIFIED, ed. Az Országos Erdészeti Egyesület emlékirata a Képviselőházhoz az alföldfásítás és a külföldi fabehozatal kiküszöbölése tárgyában. Budapest : Stádium Sajtóvállalat Rt. , 1931

UNSPECIFIED, ed. Az erdőkről szóló törvényjavaslat előadói tervezetének indokolása. [Budapest] : s. n. , 1916

UNSPECIFIED, ed. Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935:IV. t.-c. és végrehajtása. Budapest : Hornyánszky Viktor Rt. Ny. , 1942

UNSPECIFIED, ed. Az erdőtörvény javaslat tárgyalása. , 1879

UNSPECIFIED, ed. Az erdőtörvényjavaslat tárgyalása : /Kivonat a képviselőházi és főrendiházi naplóból/. Budapest , 1879

UNSPECIFIED, ed. Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap szabályzata és az alap jövedelmeinek beszedésére, vagyonának kezelésére és ellenőrzésére vonatkozó utasítás : kiadatott a M. Kir. Földmivelésügyi minister 79981/906., illetve 24925/908. számu rendeleteivel. Budapest : Pallas Rt. , 1913

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti rendeletek tára : I. kötet : [1935-1938]. Budapest : M. Kir. Állami Nyomda , 1938

UNSPECIFIED, ed. Erdőfeltárási alaptervkészítési utasítás : tervezet. Budapest : Erdőgazdasági Tervező Iroda , 1960

UNSPECIFIED, ed. Erdőtermények-árszabálya az 1905. évre : az orsovai m. kir. erdőhivatal kerületére : időtartamra való kötelezettség nélkül. Orsova : Sz. J. Tillmann , 1905

UNSPECIFIED, ed. Erdőőri szolgálati könyv : Jakubcsák Zoltán áll. erdész j. könyve 1947-ről. Miskolc : Ludvig István Ny.

UNSPECIFIED, ed. Fahasználati utasítás. A magyar erdőkért, 20. . Budapest : Hírlapnyomda , 1949

UNSPECIFIED, ed. Fenntartott Mérnöki Munkák : a m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 127.000/1929. számú rendelete a Mérnöki Kamara tagjainak fenntartott mérnöki munkák tárgyában. Budapest : M. Kir. Állami Ny. , 1929

UNSPECIFIED, ed. Jegyzőkönyv ... "A községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt urbéresek osztatlan tulajdonában levő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról" szóló törvényjavaslat tárgyalására Darányi Ignácz földmivelésügyi minister által összehívott értekezletnek az 1897. évi deczember hó 2-án megtartott első ülésén. Budapest : s. n. , 1897

UNSPECIFIED, ed. Kivonat a m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola ezidőszerint érvényben levő rendszabályaiból : 1933. Sopron : Röttig-Romwalter Ny. , 1933

Faber György, ed. A Magyar Gazdatisztek Országos Egyesülete évi jelentése 1942. évi munkásságáról. A Magyar Gazdatisztek Országos Egyesületének kiadványai ; 4. (1943/12. sz.) . Budapest : Bethlen Gábor Irod. és Nyomdai Rt. , 1943

UNSPECIFIED, ed. A Magyar Királyi Erdészeti Szakiskola szabályzata : 1920. évi 11,956. f. m. sz. Budapest : Pallas Ny. , 1920

Mihalovits János, ed. Magyar erdészeti jog : 1. kötet. Selmeczbánya, Zsolna : Joerges Ágost özv. és fia Könyvny., Biel Lajos Kvny. , 1919

UNSPECIFIED, ed. Mérnöki rendtartás : a mérnöki rendtartásról szóló 1923. évi XVII. törvénycikk, az ennek végrehajtására vonatkozó rendeletek, továbbá a törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 2.750/1944. M. E. számú rendelet és ez utóbbi végrehajtására vonatkozó rendelet. Budapest : Mérnöki Kamara , 1944

UNSPECIFIED, ed. Rendeletek az osztatlan közös legelőkről szóló 1913:X. t.c végrehajtása tárgyában. s. l. : s. n. , 1914

UNSPECIFIED, ed. A Selmeczi Magy. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia rendszabályai. Selmeczbánya : Joerges Ny. , 1888

UNSPECIFIED, ed. Szabályrendeletek szám- és tárgymutatója 1920. évre. Budapest , 1920

UNSPECIFIED, ed. Szabályzat a M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Műegyetem) műszaki osztályain tartandó szigorlatokról : kiadatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletével : mellékelve a műszaki osztályok tanrendjei. Budapest : József Nádor Műegyetem Ny. , 1941

UNSPECIFIED, ed. Szolgálati és fegyelmi szabályok a ... tulajdonát képező erdők és kopár területek őrzésénél alkalmazott erdőőr.. és erdőszolg.. részére az 1898. évi XIX. t.cz. 14.par.-a alapján. Budapest : M.kir.Földmívelésügyi Miniszter , 1899

Horváth Sándor, ed. Törvényjavaslat az erdőkről : előadói tervezet. Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1916

UNSPECIFIED, ed. Utasítás a fahasználattal kapcsolatos erdőgazdasági mellékhaszonvételekre : cserzőkéreg, aprószerfa, szerrőzse, díszítőanyagok. Budapest : Áll. Mező- és Erdőgazd. Min. , 1952

UNSPECIFIED, ed. Utasítás a kincstári erdőkre vonatkozó rendszeres gazdasági tervek, nyilvántartási könyvek és időszaki gazd. beszámoló és kiegészítő munkálatok alaki berendezésének némi módosítása és egyszerűsítése tárgyában. Budapest : Franklin Társ. Ny. , 1907

UNSPECIFIED, ed. Utasítás az erdőgazdasági anyagnapló vezetéséhez. Budapest : MÁLLERD , 1948

UNSPECIFIED, ed. A borhamisításnak és hamisított bor forgalombahozatalának tilalmazásáról szóló 1908: XLVII. T. -Cz. s az annak végrehajtása tárgyában kiadott rendeletek. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1909, 2 . Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1909

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1890. évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése (1. kötet). Budapest : "Országgyűlési Értesítő" Kő- és Könyvnyomdája , 1892

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1890. évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése (2. kötet). I-VI. Függelék. Budapest : "Országgyűlési Értesítő" Kő- és Könyvnyomdája , 1892

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1891 évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése (1-2. kötet). Budapest : "Országgyűlési Értesítő" Kő- és Könyvnyomdája , 1892

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1892 évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése (1. kötet). Budapest : "Országgyűlési Értesítő" Kő- és Könyvnyomdája , 1893

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1892 évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése (2. kötet). Budapest : "Országgyűlési Értesítő" Kő- és Könyvnyomdája , 1893

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1893 évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése. Budapest : "Országgyűlési Értesítő" Kő- és Könyvnyomdája , 1895

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1894. és 1895. évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése. Budapest : Pesti Könyvny. Rt. , 1896

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1896. évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése. A földmívelésügyi m. kir. minister kiadványai 1898. ; 1. . Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1898

UNSPECIFIED, ed. A földmívelésügyi m. kir. ministernek 1897. évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentése. A földmívelésügyi m. kir. minister kiadványai 1898. ; 16. . Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1898

UNSPECIFIED, ed. A m. kir. erdészeti kísérleti állomások szervezeti szabályzata. A földmívelésügyi magyar kir. minister kiadványai . Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1906

UNSPECIFIED, ed. A pécsi káptalani, székesegyházi és papnevelőintézeti uradalmak erdőőreinek szolgálati, fegyelmi, illetmény és nyugdíjszabályzata. Pécs : Dunántúl Pécsi Egy-.i Kvkiadó és Ny. Rt. , 1941

UNSPECIFIED, ed. A tagosítás : az 1908: VII. és XXXIX. t.-c. alapján : a gazdaközönség számára. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1911, 8. . Budapest : Pallas Rt. , 1911

UNSPECIFIED, ed. Útmutató az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséhez. Budapest : s. n.

UNSPECIFIED, ed. Útmutató az állami erdőgazdaságok ügyrendjéhez. Budapest : Bács-Kiskun Megyei Nyomda Váll. , 1959

Ajtai Sándor Magyar erdészeti közigazgatás. Melléklet az Erdészeti Lapok 1935. évi 3. füzetéhez . Budapest : Stádium Sajtóváll. Rt. , 1935

Barlai Ervin Erdőgazdaságpolitikai irányelvek. Budapest : Áll. Erdőgazdasági Üzemek , 1946

Bedő Albert Erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánkban : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 21. évf. 4-5. füzetéből, 1882]. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1882

Buza István and Fogarasi Dénes and Lőcsey Iván Az üzemterv szerinti erdőgazdálkodás rendje és ellenőrzése. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1973

Bándy Ferenc Földbirtokrendezés befejezése : a földbirtokrendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928. évi XLI. törvénycikk és végrehajtási rendeletei. Budapest : Tisza Testvérek Könyvker. , 1929

Béky Albert Az erdő fahasználatának szabályozása és az erdőgazdasági üzemterv : az új erdőtörvénytervezettel kapcsolatban (Különlenyomat a "Köztelek" 1930 március 18-19. számaiból). Budapest : Pátria Irod. Váll. Rt. , 1930

Bíró Zoltán Kolligátum: 1. Előadói javaslat az erdőtörvény alapelveiről. 2. Törvénytervezet az erdőkről : előadói javaslat. 3. Az új erdőtörvény-tervezeten javasolt módosítások. 4. Az új erdőtörvény-tervezet ügyében beadott felterjesztések, a módosított szöveg és indoklása. 5. Törvénytervezet az erdőkről : hivatalos tervezet 1933. okt. 6. Egyesületi közlemények : jegyzőkönyv, 1933. Budapest : Stadium Sajtóváll. Rt. , 1929

Darányi Ignác (előterj.) Törvényjavaslat a telepítésről, az ingatlanfeldarabolásról és egyéb birtokpolitikai intézkedésekről s annak indoklása. [A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1909 ; 7.] . Budapest : Pallas Nyomda , 1909

Darányi Ignác m. kir. földmívelésügyi minister Törvényjavaslat. Indokolás : a községi és némely más erdők és kopár területek állami kezeléséről, továbbá a közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában lévő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági ügyvitelének szabályozásáról. Budapest : s. n. , 1897

Egloffstein Béla Vélemény, melly a magyarországi erdők benső igazgatását tárgyazza. Pest : Eggenberger József és fia , 1846

Elek István Birtokpolitika : külön lenyomat a "Magyar Erdész"-ből. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1909

Fekete Lajos Beszélgetés az új erdőtörvényről : népszerű ismertetés közigazgatási bizottságok tagjai, erdőbirtokosok, falusbírák s mindazok számára, kiket az erdőtörvény érdekel; de kellő erdőgazdasági ismeretekkel nem bírnak : megjelent az "Erdélyi Gazda" 1880-ik évi folyamában. Kolozsvár : Stein János Ny. , 1880

Felszeghy Béla Erdei kihágások : az 1879. évi XXXI. t.c. II. címe : gyakorlati használatra magyarázatokkal, elvi határozatokkal, mintatárral és tárgymutatóval. Besztercze : Csallner Károly Nyomda , 1908

Greiner Lajos Biztosítva vannak-e erdeink a mostani törvények által visszaélések és pusztítások ellen? [Buda] : [Egyetemi Ny.] , 1845

Hunfalvy János Az osztrák birodalom rövid statisztikája, különös tekintettel a magyar államra. Pest : Emich Guztáv , 1867

I. Ferenc (Magyarország: király) I. Ferenc császár erdőrendészeti pátense. Wien , 1786

I. Ferenc (Magyarország: király) XXXIV-dik articulus : Az erdőlés rendire nézve. s. l. , 1812

József (Magyarország: király), II. (1741-1790) II. József császár rendelete az erdélyi erdők kezelése ügyében (1781). Első kiegészítés (1807). Második kiegészítés (1811) : ... Weswegen auch in diesem Gross-Fürstentum Siebenbürgen eine gute Wald-Ordnung einführen vor unumgänglich notwendig befunden worden. Erster nachtrag. Zweiter nachtrag. Hermannstadt : Martin v. Hochmeister's Buchhand. , 1833

József (Magyarország: király), II. (1741-1790) II. József császár rendelete az erdélyi erdők kezelése ügyében, 1781 : ... Weswegen auch in diesem Gross-Fürstentum Siebenbürgen eine gute Wald-Ordnung einführen vor unumgänglich notwendig befunden worden. [Hermannstadt] : Martin Hochmeister Buchdr. , 1783

József (Magyarország: király), II. (1741-1790) II. József császár rendelete az erdőalap meghatározása tárgyában, 1786 : Belehrung zum Grundausmessung und Fatirungsgeschafts. ... Das ein billiger Steuerfuss wodurch die öffentlichen Lasten, nach einem achten Verhaltniss untergetheilet werden, das meiste zur allgemeinen Glückseligkeit bentrage... Hermannstadt : Martin Hochmeister Buchdr. , 1786

Kassa sz. kir. város Törvényhatósági Bizottsága Szabályrendelet Kassa szab. kir. város erdőgazdaságának intézéséről. Kassa : Kassa sz. kir. város Törvényhatósági Bizottsága , 1909

Kaán Károly Az erdőtarolási jog telekkönyvi biztosítása : válasz Dr. Engel Aurélnek a Pester Lloyd-ban megjelent ilyen czimű értekezésére : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1907. évi 10. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1907

Kemény Gábor Utasítás az erdei kihágási bíróságok által használandó érték- és árszabályzatok kidolgozásánál követendő eljárásról. Utasítás a közigazgatási bizottságoknak erdőrendészeti ügyekben való eljárásra (kolligátum) : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 1880. évi X. füzetéből] ; [klny. az Erdészeti Lapok 1881. évi VIII. füzetéből]. Budapest : s. n. , 1881

Klekner Alajos Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t. cz.) magyarázata. Budapest : Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda , 1881

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XIII. és XIV., XV., XVI., XVII. évfolyam az 1893., 1894., 1895., 1896., 1897. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XVIII., XIX. évfolyam az 1898., 1899. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1899

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XX. évfolyam az 1900. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1901

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XXI-XXIII. évfolyam az 1901., 1902. és 1903. évekről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1904

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XXIV. (1904-ik évi) évfolyam; XXV. évfolyam az 1905-ik évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1905

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XXVI. és XXVII. évfolyam az 1906. és 1907. évről; XXVIII. évfolyam az 1908. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1908

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XXX. és XXXI. évfolyam az 1910. és 1911. évekről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1912

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : első évfolyam az 1880-1881. évekről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1882

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : harmadik évfolyam az 1883. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1884

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : második évfolyam az 1882. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1883

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik évfolyam az 1890., 1891., 1892. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1891

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : ötödik, hatodik, hetedik, nyolczadik, kilenczedik évfolyam az 1885., 1886., 1887., 1888., 1889. évről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1886

Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium; Erdészeti Rendeletek tára : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára : XXXII—XXXV. évfolyam az 1912-1915. évekről. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1916

Magyar Királyi Igazságügyminisztérium (közread.) Törvényjavaslat az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd megyék és a volt Kővár vidék területén a birtokrendezésről, arányosításról és tagosításról szóló 1871. évi LV., 1880. évi XLV. és 1892. évi XXIV. törvényczikkek módosításáról és kiegészítéséről. , 1907

Magyar Pál Alföldfásítás : 1. kötet : Általános és leíró rész. Budapest : Akadémiai Kiadó , 1960

Magyarország Országgyűlés 1872-ik évi országgyűlési törvény-czikkek : (hivatalos kiadás). Pest : Ráth Mór , 1873

Magyarország Országgyűlés Az 1832-36. évi Országgyűlésen alkotott törvényczikkelyek. Budapest : Országgyűlési Nyomtatványok Kiadói , 1836

Mária Terézia (Magyarország: királynő) Holz- und Wald-Ordnung : für das Königreich Hungarn, Wie die Wälder erziegelt, besser aufgebracht, vermehret, und erhalten werden können. Pressburg : Johann Michael Landerer , 1780

Mária Terézia (Magyarország: királynő) Urbarium. [S.l.] : [s.n.]

Mária Terézia (Magyarország: királynő) A fáknak és erdőknek neveléséről és megtartásáról való rendelés. Posony : Landerer János Mihály , 1770

Mészáros Károly Az új Erdőtörvény a polgárjogi magánjog és nemzetgazdasági érdek szempontjából. Pest : Ráth Mór , 1857

Nincs megadva 1879. évi XXXI. törvényczikk : Erdőtörvény. Budapest : Ráth Mór , 1879

Nincs megadva 1883. évi XX. törvényczikk a vadászatról : (In: 1883-dik évi Országos Törvénytár : Corpus Juris). Budapest : M. Kir. Belügyminsterium , 1883

Nincs megadva Az alsóbbrendű vasutakról szóló törvény tervezete : 3. kötet : A törvényjavaslat előadói tervezete és indoklása két részben. Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. , 1908

Nincs megadva A Földmívelésügyi M. Kir. Minister rendelete : 1.: az 1898. évi XIX. törvényczikk életbeléptetése és a törvény első czímében foglalt határozatok végrehajtása tárgyában ; 2.: az 1898. évi XIX. törvényczikk második czimében foglalt határozatok végrehajtása tárgyában. A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai 1899 ; 8. . Budapest : Pallas Részvénytársaság Nyomdája , 1899

Nincs megadva Kivonat Marosszék törvényhatósági bizottságának 1874. január 15-én s folytatva tartott üléseiről vezetett jegyzőkönyvből :. Marosszék , 1874

Nincs megadva Rendeletek az osztatlan közös legelőkről szóló 1913 : X. t.-c. végrehajtása tárgyában. Budapest : M. Kir. Földmívelésügyi Miniszterium , 1914

Nincs megadva Törvényjavaslat a telepítésről és a birtokfeldarabolásról : (előadói tervezet). A m. kir. földmívelésügyi minister kiadványai . Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1903

Nincs megadva Törvényjavaslat az Országos Erdei Alapról : (In: Nemzetgyűlési irományok, 1922. III. kötet. 85. szám). Budapest : Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium , 1922

Nincs megadva Törvényjavaslat az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról. Melléklet: Indokolás. : (In: Nemzetgyűlési irományok, 1922. III. kötet. 89. szám). Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1922

Nincs megadva Törvényjavaslat az erdészeti igazgatásról. Melléklet a 86. számú irományhoz: Indoklás az erdészeti igazgatásról szóló törvényjavaslathoz : (In: Nemzetgyűlési irományok, 1922. III. kötet. 86. szám). Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1922

Nincs megadva Törvényjavaslat az erdőbirtokhitelről : (In: Nemzetgyűlési irományok, 1922. III. kötet. 87. szám). Budapest : Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium , 1922

Nincs megadva Törvényjavaslat az erdőgazdasági érdekképviseletről : (In: Nemzetgyűlési irományok, 1922. III. kötet. 88. szám). Budapest : Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium , 1922

Nincs megadva Törvényjavaslat az erdőkről (a javaslat előadói tervezete) : 1.r. A törvényjavaslat előadói tervezete. 2.r. A törvényjavaslat előadói tervezetének indoklása. Budapest : Pallas , 1916

Némethy Károly and Balás P. Elemér and Bezerédj István Az új erdőtörvény : Némethy Károly felsőházi felszólalása; Balás P. Elemér, Bezerédj István [et al.] dolgozatai. Magyar Közigazgatás Könyvtára ; 5. . Budapest : Pallas Irod. és Ny. Rt. , 1936

Petrás Jakab and Serbán János Az 1879. évi XXXI.törvénycikknek az erdei kihágásokra vonatkozó intézkedései : az erdei rovatos naplókra vonatkozó rendelettel, a rendőri büntető szabályzat kivonatával, kárbecslési példákkal és magyarázatokkal kiegészítve. Besztercze : Matheiu György Kvny. , 1910

Pohl János Tangens-táblázatok : tartalmazzák a szintkülömbségeket 0°-26° hajlásszögig, az 1, 2, 4, 6-100-ig és 26°-46°-ig az 1, 2, 3-10-ig terjedő vízszintes távolságokra : Továbbá táblázat a rétegek metszőpontjainak meghatározására 0°-45°-ig és 1-20-ig terjedő réteg-szintkülömbségre. Budapest : Pátria Ny. , 1900

Polónyi Géza Birtokpolitika. Budapest : Hunnia Nyomda , 1916

Richter Aladár Egy magyar természetbúvár úti naplójából (1. kötet). Kolozsvár : Ajtai K. Albert Könyvsajtója , 1904

Richter Aladár Egy magyar természetbúvár úti naplójából (2. kötet). Kolozsvár : Ajtai K. Albert Könyvsajtója , 1905

Rochlitz Dezső Erdészeti jogelveinkről : különlenyomat az Erdészeti Lapok 1918. évf. 18. füzetéből. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1918

Szabó István Törvényjavaslat az Országos Erdei Alapról. Budapest : M. Kir. Földmívelésügyi Minisztérium , 1922

Szabó István Törvényjavaslat az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról. Budapest : M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter , 1922

Széchényi Pál Szabályrendelet az államerdészet kezelési épületeinek és azok tartózékainak használatáról és jó karban tartásáról : [különlenyomat az Erdészeti Lapok 22. évf. 4. füzetéből, 1883]. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1883

Székely Ferenc A tagosítás kérdése : értekezés. Debreczen : Városi Nyomda , 1901

Sébor János Erdészeti földméréstan : 1. rész. Sopron : s. n. , 1942

Sébor János Erdészeti földméréstan : 2. rész. Sopron : s. n. , 1943

Tagányi Károly Magyar Erdészeti Oklevéltár : I. kötet : 1015-1742. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Tagányi Károly Magyar Erdészeti Oklevéltár : II. kötet : 1743-1807. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Tagányi Károly Magyar Erdészeti Oklevéltár : III. kötet : 1808-1867. Budapest : Országos Erdészeti Egyesület , 1896

Tauszik B. Hugó and Sz. Szakáts Péter Autonom vámtarifa ügyében Hegedüs Sándor keresk. m. kir. ministerhez tett jelentése a Marosvásárhelyi Kereskedelmi és Iparkamarának : 1900. Marosvásárhelytt : Grünn Vilmos Ny. , 1900

Tomasovszky Imre Betűsoros tárgymutató az Erdészeti Rendeletek Tára 1880-1904. évi I-XXIV. évfolyamaihoz : erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. Selmecbánya : Joerges Ágost özv. és Fia Könyvny. , 1905

Torday Trauer Ervin Erdészeti közigazgatás. Budapest : Hornyánszky Viktor Ny. , 1944

[Greiner Lajos] Biztosítva vannak-e erdeink a' mostani törvények által visszaélések és pusztítások ellen? : [különlenyomat a Magyar Gazda 1844-ik évi 47-ik számából]. [Buda] : [Egyetemi Nyomda] , 1845

ifj. Saarossy-Kapeller Ferencz Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t. cz.) magyarázata :. Budapest : Weiszmann Testvérek Könyvnyomdája , 1883

This list was generated on 2024. July 14. 01:02:07 CEST.