Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 64.

Horváth István and Fogarasi Dénes, eds. Az 1966 évben üzemtervezett erdők adatai. Budapest : MÉM EH EF , 1968

Fekete Zoltán, ed. Az akác sorfa fatömeg- és növekedési táblái = Ertrags-, Zuwachs- und Massentafeln für freistehende Robineneinzelstämme und Alleebäume. Esztergom : Buzárovits Gusztáv Könyvny. , 1931

Rakonczay Zoltán, ed. Erdészeti címtár, 1970. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1972

Rakonczay Zoltán, ed. Erdészeti címtár, 1970. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1973

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti statisztikai közlemények : 1. füzet (1927). Budapest : Stádium Sajtóvállalat Rt. , 1929

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti statisztikai közlemények : 1932, 1933 és 1934 : IV.füzet. Budapest : Földművelésügyi Min. , 1935

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti statisztikai közlemények : 2. füzet (1928, 1929). Budapest : Stadium Sajtóváll. Rt. , 1931

UNSPECIFIED, ed. Erdészeti statisztikai közlemények : 3. füzet (1930, 1931, 1932). Budapest : Stadium Sajtóváll. Rt. , 1933

UNSPECIFIED, ed. Erdőbecslési segédtáblák. Sopron : s. n. , 1954

Rakonczay Zoltán, ed. Erdőleltár, 1970 : 1. kötet : Területadatok. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1973

Rakonczay Zoltán, ed. Erdőleltár, 1970 : 2. kötet : Fatömegadatok. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1973

Rakonczay Zoltán, ed. Erdőleltár, 1970 : 3. kötet : Fakitermelés, erdősítés, vadászterületek. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1973

Fekete Zoltán, ed. Erdőmérnöki segédtáblák. Sopron : Rábaközi Ny. és Lapkiadóváll. , 1926

UNSPECIFIED, ed. Fakereskedelmi szokványok. Budapest : Magyar Fatermelők, Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete , 1926

Krammer Jenő, ed. Gömbfa-köböző = Rundholz-Kubierer : erdészek, fatermelők, fakereskedők és építészek részére = für Förster, Holzindustrielle, Holzhändler und Baumeister. Budapest : Gergely Róbert Könyvker. , 1938

UNSPECIFIED, ed. Kincstári erdőgazdaságok 1911 évi erdőtermény-árjegyzéke : Apatini. Beszterczebánya. Bustyaháza. Gödöllő. Kolozsvár. Lippa. Liptóujvár. Lugos. Máramarossziget. Nagybánya. Orsova. Tótsóvári. Szászsebesi. Ungvári. Zsarnócza. Apatin et al. : Szavadill József Könyvny. et al. , 1911

UNSPECIFIED, ed. Kincstári erdőgazdaságok 1911. évi bérszabályzata : Apatini. Beszterczebánya. Bustyaháza. Gödöllő. Kolozsvár. Lippa. Liptóujvár. Lugos. Máramarossziget. Nagybánya. Orsova. Tótsóvári. Szászsebesi. Ungvári. Zsarnócza. Apatin et al. : Szavadill József Könyvny. et al. , 1910

UNSPECIFIED, ed. Köbtartalom és súlyzáblázatok = Kubikinhalt und Gewichts-Tabellen : négyszög és körkeresztmetszetű fák köbtartalmának és súlyának kiszámítása = den Inhalt und das Gewicht der vierkantigen u. runden Hölzer enthalted (1. kiadás). Kolozsvár : Stief Jenő és Tsa Kvsajtója , 1906

Baross Károly and Németh József, eds. Magyarország földbirtokosai = Die Grundbesitzer Ungarns : az összes 100 holdnál többel bíró magyar birtokosok névsora, a tulajdonukban levő földterületek mívelési ágak szerinti feltüntetésével = Namenliste aller über 100 Joch besitzender ungarischer Grundeigenthümer, nebst Ausweis des in ihrem Besitze Grundgebietes nach Cultivirungs-Zweigen. Budapest : Hungaria Ny. , 1893

UNSPECIFIED, ed. Mérnöki munkák díjszabása. Budapest : M. Kir. Állami Ny. , 1928

UNSPECIFIED, ed. Statistique forestière de 31 pays = Forestry Statistics for 31 Countries : extrait de l'Annuaire International de Statistique Agricole, 1930-31 = Extract from the International Yearbook of Agricultural Statistics, 1930-31. Rome : Institut International d'Agriculture , 1932

UNSPECIFIED, ed. A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság erdőtermény-árszabálya 1902-1905. évre. Besztercebánya : M. Kir. Erdőigazgatóság , 1902

UNSPECIFIED, ed. A fűzvessző-háncs gyűjtése. Budapest : Bíró Miklós Könyvnyomdai Műintézete , 1917

UNSPECIFIED, ed. A kincstári, közalapítványi továbbá az egyházi és szerzetesi nagyobb birtokok területének és mívelési ágak szerinti megoszlásának kimutatása. A földmívelésügyi magyar királyi minister birtokstatisztikai kiadványai . Budapest : Pesti Könyvny. , 1895

UNSPECIFIED, ed. A korlátolt forgalmú birtokok kimutatása és Magyarország területének mívelési ágak szerinti megoszlása. A magyar királyi földmívelésügyi minister birtokstatisztikai kiadványai . Budapest : Pesti Könyvny. Rt. , 1893

UNSPECIFIED, ed. Államerdészeti útiköltség szabályzatok gyűjteménye : tájékoztató ismertetések : a magyar és horvát-országi államerdészet összes szolgálati ágazatainál alkalmazott erdőtisztek és erd. altisztek által érdembe hozható: utiköltségek, helyettesítési és átköltözködési járandóságokra nézve. Apatin : Szavadill József Könyvny. , 1901

UNSPECIFIED, ed. A m. kir. Földmívelésügyi Minister jelentése 1898. évi működéséről : külön lenyomat : "A m. kir. kormány 1898. évi működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai évkönyv" czimű, a m. kir. ministerelnök által az 1897. évi XXXV. t.-cz. 5. §-a értelmében az országgyűlés elé terjesztett műből. A földmívelésügyi m. kir. minister kiadványai 1899, 21. . Budapest : Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. , 1898

Horváth István, ed. A magyarországi erdőállományok főbb adatai II. kötet. Budapest : MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal , 1969

Horváth István, ed. A magyarországi erdőállományok főbb adatai. Budapest : MÉM Erdészeti és Faipari Hivatal , 1969

Bobok László Erdőgazdasági üzemszervezés. Mezőgazdasági szakkönyvtár. Erdészeti sorozat, 6. . Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1952

Csia Ignácz Bányaméréstan : különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira. A magyar bányász-felőr kézi könyvtára : tanulmányi könyvtár a m. kir. bányaiskolák tanulóinak használatára, 14 . Selmeczbánya : Joerges Ágost özv. és fia Könyvny. , 1904

Divald Adolf A Magyar Birodalom álladalmi erdőségei kezelésének eredményei 1867-ig : és lépések egy jobb jövő felé. Buda : s. n. , 1868

Divald Adolf and Wagner Károly Erdészeti segédtáblák = Forstliche Hilfstafeln :. Buda : Magy. Kir. Államnyomda , 1871

Divald Adolf and Wagner Károly Segédtáblák : erdőszök és erdőbirtokosok, jószágigazgatók, gazdatisztek, mérnökök, építészek, fakereskedők és mindazok számára, kik a természettudományok gyakorlati alkalmazásával foglalkoznak. Selmecz : Lehmann Károly és társa Ny. , 1864

Domokos Kálmán A földmérő : gyakorlati kézikönyv, különösen a gazdasági tanintézetek hallgatói, továbbá gyakorló gazdák, rétmesterek, erdőszök, geometerek s mindazok használatára, kik a földmérés tudományából a gyakorlati czélokra szükséges ismereteket elsajátítani óhajtják. Debreczen : Kutasi Imre Könyvny. , 1881

Elek István Felmérési müszerek. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1907

Fasching Antal A földméréstan kézikönyve : 1. kötet. Budapest : Magy. Kir. Állami Ny. , 1912

Fasching Antal A földméréstan kézikönyve : 2. kötet. Budapest : M. Kir. Állami Ny. , 1914

Fasching Antal A földméréstan kézikönyve : 3. kötet. Budapest : Magy. Kir. Állami Ny. , 1912

Fekete Zoltán Akác-fatermési táblák a magyar Alföld számára = Ertragstafeln für die Robinie des Ungarischen Tieflandes. Sopron : s. n. , 1937

Fellner Frigyes Ausztria és Magyarország nemzeti vagyona. Budapest : Pallas Rt. Ny. , 1913

Földváry László Kincstári erdők Kárpátalján = Les forêts domaniales en Subcarpathie : I. : Területi statisztika : különlenyomat a "Magyar Statisztikai Szemle" 1939. (XVII.) évf. 7. számából. Budapest : Hornyánszky Ny. , 1939

Földváry László Általános időszaki erdőgazdasági összeírás időszerűsége és lehetőségei = L'actualité et les possibilités, en Hongrie, d'enquêtes générales périodiques sur les exploitations forestières : különlenyomat a Magyar Statisztikai Szemle 1941. évi 5. számából. Budapest : Hornyánszky Ny. , 1941

Gruber Karl Forststatistik des Komitates Zips : anlässlich der Welt-Ausstellung 1873. Leutschau [Lőcse] : Selbstverlag des Verfassers [szerzői magánkiadás] , 1873

Jankó Sándor Erdészeti földméréstan : 1. rész : Műszertan : kézirat gyanánt. Sopron : Székely és Társa Kvny. , 1922

Jankó Sándor Fotogrammetria. Pozsony : Pázmány Irod. és Nyomdai Rt. , 1917

Kohlmann Wilhelm Köbtáblák metszett és faragott fák köbtartalmának föllelésére. Eilenburg : Druck von C. W. Offenhauer

Krammer Jenő Krammer-féle bányafa-köböző = Krammer's Grubenholz-kubirer. Budapest : Krammer Jenő , 1916

Krammer Jenő "Universum" köböző = "Universum" kubirer : fakereskedők, erdészek, épitészek és faiparosok részére = für holzhändler, förster, baumeister und holzindustrielle. Budapest : Károlyi György Ny. , 1909

Krippel Móricz Szögrakó készülék. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Kruspér István Földmértan : kézikönyv műegyetemi, erdészeti és más rokon intézetek előadásaira és mérnöki használatra, különös tekintettel hazai viszonyinkra (2., bőv. kiadás). Budapest : Kilián Frigyes m. k. egyetemi könyvárus , 1885

Kruspér István XVII ábra-tábla Kruspér István Földmértanához (2. kiadás). Budapest : Kilián Frigyes magy. kir. egyetemi könyvárus , 1885

Kvassay Jenő Mezőgazdasági vízműtan : 1. kötet : Mezőgazdasági rész. Budapest : Ráth Mór , 1880

Kövesi Antal Szilárdságtan és gyakorlati példák gyűjteménye : tankönyv főiskolai hallgatók számára. Budapest : Athenaeum Irod. és Ny. Rt. , 1927

Mocsáry Géza A magyar államjavakról : elmondta Mocsáry Géza, Ung megye n.-bereznai képviselő az 1879. márczius 5-én tartott országos ülésben. Budapest : Wodianer F[ülöp] , 1879

MÉM Erdőrendezési Főosztály (közread.) Erdészeti címtár, 1970. Budapest : Erdészeti Műszaki és Szervezési Iroda , 1974

Márton Sándor Delejtű nélküli szögrakó. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Nyomdai Rt. , 1900

Nincs megadva A Magy. Államerdők faüzleti ismertetése : függelék az „Erdészeti-Lapok“ 1873. évi VI. és VII. füzetéhez. Budapest : Magyar Királyi Államnyomda , 1873

Pallay Nándor A fa összeaszásának és térfogatsúlyának megállapítására szolgáló módszerek : különnyomat az Anyagvizsgálók Közlönye 1938. évi (XVI. évf.) 4. számából. Budapest , 1938

Pressler, Max Robert Erdészeti köbözési táblák a méterrendszer alapján erdészek, mérnökök, építők, fakereskedők használatára. Budapest : Tettey Nándor , 1876

Sóltz Gyula Erdészeti statistika : ngys. Sóltz Gyula erdőtanácsos 1883-ik évi előadásai nyomán. Selmeczbánya : Selmeczbányai Hiradó Könyvnyomója , 1883

Tomaschek Ede Kiszámítási kulcs az erdőkormányzási tanhoz az erdészetnek minden ágaiban = Berechnungsschlüssel und Forstverwaltungslehre für alle Zweige des Forstfaches : Erster Band. Pressburg : Schmid Ferencz és Busch J. J. , 1846

Vági István and Fehér Dániel A szerves vegytan elemei : különös tekintettel azoknak biológiai vonatkozásaira. Sopron : Máhr Árpád Kvker. , 1930

Zivuska Jenő A megreformált akadémia : pedagógiai tanulmány a felső erdészeti oktatás köréből. Ungvár : Székely és Illés Kvny. , 1906

This list was generated on 2024. July 14. 00:37:09 CEST.