Browse by Szakterületi besorolás

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 28.

UNSPECIFIED, ed. 1875-ik évi VII. törvényczikk a földadó szabályozásáról (1875). Utasítás a földadó-katasteri munkálatoknak a tényleges állapot szerinti kiigazítására az 1875. VII. t.-c. szerint hivatott községi előljárók, községi, járási és kerületi földadóbizottságok, valamint pénzügyministeri közegek számára (1875). Ügyviteli szabályrendelet a földadó szabályozásáról szóló 1875. VII. t-c. értelmében (1876). Erdőbecslési utasitás a földadó szabályozásáról szóló 1875. évi VII. törvényczikk végrehajtásához (1876). Ügyrendtartás a kataszteri erdőbecslési felügyelők és erdőbecslők számára (1876). Utasítás a földadó szabályozásáról szóló 1875. Vii. t.-cz. 39. §-ában foglalt, a földrészletek osztályba sorozását tárgyazó rendletek végrehajtása iránt (1879). Budapest : Magy. Kir. Államnyomda , 1875

UNSPECIFIED, ed. Az időjárási táviratok kézikönyve = Handbuch der Wettertelegramme (2. átd. kiadás). M. Kir. Orsz. Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kisebb kiadványai. Ú. s. ; 5. . Budapest : Kertész Ny. , 1943

UNSPECIFIED, ed. Gazdasági munkás törvények. 1900. évi XXVIII. t.c. Az erdőmunkásokról. 1900. évi XXIX. t.c. A dohánytermelők és a dohánykertészek közötti jogviszonyok szabályozásáról. 1899. évi LXI. t.c. A vízi munkálatoknál, az út- és vasútépítésnél alkalmazott napszámosokról és segédmunkásokról. 1899. évi LXII. t.c. A gazdasági munkák vállalkozóiról és segédmunkásokról : jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal. Budapest : Ráth Mór , 1901

Teőke Géza, ed. Környezetvédelem : küzdelem a levegő szennyezettsége és egyéb környezeti ártalmak ellen : szakirodalmi tájékoztató : 2. kötet : Környezetvédelem Magyarországon. Budapest : Nimdok , 1973

Szterényi József, ed. A Magyar Korona országainak gyáripara az 1898. évben : Faipar : 1-2. kötet : 9-10. füz. Budapest : Kereskedelemügyi M. Kir. Minister , 1901

UNSPECIFIED, ed. Magyarország földbirtokosai és földbérlői : /Gazdacímtár/. Budapest : M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal , 1937

UNSPECIFIED, ed. Magyarország földbirtokosai és földbérlői : a Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal által a 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokokról összeállított és 1925. évben kiadott Gazdacímtár 1. számú pótfüzete. Budapest : M. Kir. Közp. Stat. Hiv. , 1931

UNSPECIFIED, ed. A Selmecbányai Kir. Kath. nagygymnasium értesítője 1876/77 tanévről. Selmecbánya : Joerges Ágost Özv. , 1877

UNSPECIFIED, ed. A Selmecbányai Ág. Hitv. Ev. Lic. Főgimnázium értesítője 1905-1906-iki tanévről. Selmecbánya : Joerges Á. Özv. és Fia Könyvny. , 1906

UNSPECIFIED, ed. A Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút Társaság délmagyarországi uradalmának leírása. Budapest : Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút Társaság , 1885

UNSPECIFIED, ed. A Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút Társaság magyarországi uradalmának leírása. Budapest : Szabadalmazott Osztrák-Magyar Államvasút Társaság , 1896

UNSPECIFIED, ed. A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság régi okiratainak tartalomjegyzéke. Besztercebánya : Machold Fülöp Könyvny. , 1906

Marzsó Lajos, ed. Általános magyarázó a talajtani térképekhez = Allgemeine Erläutenung zu den bodenkundlichen Übersichtskarten. Magyarázatok Magyarország geológiai és talajismereti térképeihez = Commentarii ad tabulas geologicas et pedologicas Regni Hungariae . Budapest : M. Kir. Földtani Int. , 1938

Ajtay Jenő A delibláti kincstári homokpuszta ismertetése = Beschreibung der ärarischen Sandpuszta Deliblát. Az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetségének VII. nagygyűlése hazánkban, 1914 = VII. Versammlung des Internationalen Verbandes Forstlicher Versuchsanstalten in Ungarn, 1914 . Budapest : Pátria Ny. , 1914

Csekonics Endre Válaszok Csekonics Endre gróf: "Néhány szó a magyar vadászati kultúra, az erdészeti és vadászati szakoktatás kérdéseiről" című röpiratára. Budapest : Stádium Sajtóvállalat Rt. , 1943

Doletsko Ferenc A robbantás teknikája : erdő- és mezőgazdaságban, kőbányaiparban, út-, vasút-, vízépítésnél és az építőiparban : gyakorlati kézikönyv erdészek, gazdászok, erdő-, állam-, építész-, folyam- és vasúti mérnökök, építészek és építővállalkozók számára. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Ny. Rt. , 1911

Greguss Pál A természet egysége : különlenyomat az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny XXIX. évfolyamából. Budapest : Szerző , 1925

Greguss Pál and Gelei József Az ember és az állatok élete : középiskolák felső osztályai számára : a legújabb középiskolai tanterv és az 1927. évi utasítások alapján. Budapest : Franklin , 1929

Hankó Vilmos Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása. Kolozsvár : Közművelődés Irod. és Műnyomdai Rt. , 1891

Lambrecht Kálmán Herman Ottó élete. Könyvbarátok kis könyve . Budapest : Egyetemi Nyomda , 1939

Page David A geológia alapvonalai (eredeti cím: Introductory textbook of geology). Pest : Eggenberger , 1872

Panek Ödön A Selmeczbányai Kir. Kath. Nagygymnasium értesítője : az 1900-1901-iki tanévről. Selmeczbánya : Joerges Ágoston Ny. , 1901

Rómer Floris A Bakony : terményrajzi és régészeti vázlat. Győrött : Rómer Floris , 1860

Sulyok Mária Virágos ablak, virágos udvar. Budapest : Mezőgazd. Kiadó , 1961

Sz. Nagy Béla Az erdőgazdasági és faipari termékek, az építési anyagok és kőipari áruk forgalmi adóváltsága. Budapest : Merkantil Nyomda , 1934

Treitz Péter Gazdasági ásványtan és talajismeret. Budapest : Pátria Irod. Váll. és Ny. Rt. , 1929

Tuzson János A magyar Alföld : gazdasági növényföldrajzi tanulmány, telepítési és vízgazdálkodási tervezet. Budapest : Hornyánszky Viktor Ny. , 1941

Zichy Jenő Emlékirat a magyar ipar fejlesztése érdekében. Budapest : Pesti Könyvny. Rt. , 1880

This list was generated on 2024. July 13. 23:36:03 CEST.